Algemene gebruiksvoorwaarden Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites van CSN, waaronder www.csnad.nl, www.pilonweb.nl en www.jouwloon.nl en alle onderliggende webpagina's en applicaties, hierna te noemen 'website'. De persoon (hierna te noemen 'gebruiker') die gebruik maakt van de website accepteert expliciet de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden. CSN is gerechtigd op deze voorwaarden wijzigingen door te voeren, zodra dit plaatsvindt wordt u door CSN hiervan op de hoogte gebracht. Het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van het auteursrecht en databankenrecht, op deze website berust bij CSN en de klanten van CSN.

Van deze website mogen alleen elektronische kopie├źn worden gemaakt van informatie indien hiertoe via de website de mogelijkheid wordt geboden (zoals loonstroken en jaaropgaven), mits deze toebehoren aan de gebruiker zelf. Daarnaast mag, behoudens eventueel technisch noodzakelijke (tijdelijke) opslag van informatie en/of gegevens noodzakelijk voor de goede werking van de browser, niets van deze website en/of informatie hiervan worden aangepast, gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier.

CSN neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het tot stand komen en onderhouden van deze website en de daarop vermelde gegevens, maar kan niet garanderen dat alle informatie ten allen tijde juist, volledig en accuraat is. Informatie als loonstroken, jaaropgaven, vakantiedagen, snipperuren, etc. komen tot stand door een keten van (handmatige) mutaties door de werkgever, verwerking van alle opgegeven data, uitvoering van applicaties, etc. Eventuele onjuistheden die ergens in dit traject zouden kunnen ontstaan, worden zoveel mogelijk geminimaliseerd, doch is niet altijd te voorkomen. Nimmer is CSN aansprakelijk voor fouten of onjuistheden op deze site die leiden of hebben geleid tot schade in welke vorm dan ook.

Indien u van mening bent dat op de website onjuiste informatie over u staat vermeld of dat standen, loonstroken, jaaropgaven, etc. onjuiste gegevens bevatten, dan dient u hierover contact op te nemen met uw (toenmalige) werkgever. CSN is niet bevoegd gegevens op aanwijzing van de gebruiker aan te passen en zal dit ook nimmer doen.

Er kunnen geen rechten worden verleend aan de informatie op deze site.

Eventuele bestanden die u kunt downloaden van deze website zijn grondig getest op virussen en ander mogelijk onheil, doch CSN adviseert u, voordat u gebruik hiervan maakt, een virusscan uit te voeren. CSN is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige storing, beschadiging of verlies van gegevens op uw computersysteem als gevolg van het downloaden van bestanden of gegevens.

CSN besteedt de uiterste zorg aan beveiliging van de website, reden waarom deze website een beveiligde communicatie heeft. Dat houdt in dat u gegarandeerd bent dat u op de website van CSN bent, dat de data onderweg van de website naar uw computer niet gemanipuleerd of afgetapt kan worden. Uw gebruikersnaam en inlogcode zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Maak deze nooit aan anderen bekend en wijzig uw toegangscode met enige regelmaat! U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van de inloggegevens, indien uw gegevens door iemand anders zijn ingezien doordat deze uw inlogcodes heeft weten te bemachtigen kan CSN hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Heeft u geen geldige inloggegevens dan is het gebruik van deze website niet toegestaan. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voor de algemene voorwaarden van de CSN kunt u op de onderstaande link klikken en vervolgens onderaan de pagina voor de algemene voorwaarden te kiezen:

Klik hier voor de csnad.nl website

logo PilonWeb is een product van CSN B.V. Telefoon: 0570-561840
Email: info@csnad.nl
web: www.csnad.nl